Lis_V5.7.0 - LogiskDatamodel_V3.7.1.0.zipLis_V5.7.0 - LogiskDatamodel_V3.7.1.0.zip04-06-2021
Lis_V5.8.0 - LogiskDatamodel_V3.8.0.0.zipLis_V5.8.0 - LogiskDatamodel_V3.8.0.0.zip03-09-2021